ระบบเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ